Telefoonnummer: 052 25 99 69e-mail: info@jongebaliedendermonde.be

Algemene voorwaarden

 1. De Conferentie der  Jonge Balie te Dendermonde (verder: Jonge Balie Dendermonde) is een feitelijke vereniging die actief is binnen de Dendermondse balie, van stagiairs tot ere-advocaten en oud-advocaten. Het doel is de sociale cohesie tussen de advocaten te bevorderen door de organisatie van tal van feestelijke, educatieve, culturele en sportieve activiteiten.
 2. De Jonge Balie Dendermonde, noch haar (bestuurs)leden zijn aansprakelijk voor enige fout of schade, veroorzaakt door een van haar activiteiten, met uitzondering van bedrog, fraude of zware fout. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval per schadegeval beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Iedereen verbonden aan de balie van Dendermonde is automatisch lid van de Jonge Balie Dendermonde.
 4. Leden kunnen zich inschrijven voor en deelnemen aan alle evenementen die georganiseerd worden door de Jonge Balie Dendemronde. Niet-leden (zoals partners, bestuursleden van andere balies, enz.) kunnen dit eveneens indien een evenement openstaat voor niet-leden.
 5. Inschrijven voor een evenement kan enkel door de aankoop van een digitaal ‘ticket’ op de website.
 6. Informatie en gegevens die u opgeeft bij het aanmaken van een account zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling(en). Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om veiligheidsredenen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, en ook om ons toe te laten de diensten die de Jonge Balie Dendermonde aanbiedt en de informatie die zij u bezorgt, te verbeteren en te personaliseren. Ze kunnen bovendien overgemaakt worden aan bedrijven/derden/partners belast met de uitvoering van diensten of bestellingen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake, beschikt u over het recht op toegang tot, rechtzetting van en schrapping van uw persoonlijke gegevens. Het volstaat hiertoe een aanvraag te sturen naar info@jongebaliedendermonde.be
 7. Zodra een bestelling definitief geplaatst en bevestigd is, is het openstaande saldo definitief verschuldigd, met dien verstande dat een consument over een herroepingsrecht van 14 dagen beschikt waarbinnen hij/zij de bestelling schriftelijk kan annuleren, tenzij het evenement reeds heeft plaatsgevonden of op de dag dat het evenement plaatsvindt.
 8. Tickets worden alleen terugbetaald als het evenement wordt afgelast. De Jonge Balie Dendermonde kan hiertoe beslissen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de voorziene deelnemers.
 9. Indien er een toegangsprijs is voor een evenement, dient het opstaande saldo te worden betaald per overschrijving op het rekeningnummer:
  1. BE69 6301 4200 0278 voor alle evenementen m.u.v. ‘permanente vorming’ met vermelding van de naam/namen van de ingeschrevene(n) alsook de naam van het evenement.
  1. BE50 6301 4305 1518 voor alle evenementen m.b.t. ‘permanente vorming’ met vermelding van de naam van de ingeschrevene alsook de ‘datum’ van het evenement.
 10. Indien er geen toegangsprijs is voor een evenement, kan de Jonge Balie Dendermonde een “no-show fee” opleggen indien dit op voorhand is medegedeeld. De verschuldigde “no-show fee” zal per evenement worden meegedeeld in de uitnodiging van het betreffende evenement. Bij gebreke aan een vermelding is er een “no-show fee” verschuldigd van 10 EUR voor alle gewone evenementen én de permanente vorming en een “no-show fee” van 30 EUR voor de rede.
 11. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Bovendien is in dat geval op de niet of laattijdig betaalde bedragen een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.
 12. Indien er foto’s worden getrokken op een evenement van de jonge balie of de permanente vorming, kunnen deze gepubliceerd worden op de sociale media van de jonge balie (instagram, facebook, linkedIn) én op de website. Er dient géén individuele toestemming van de leden te worden gegeven voor de publicatie van deze foto’s.
 13. In geval van een geschil, zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd en is het Belgische recht toepasselijk.
 14. Enig protest betreffende de bestelbevestiging of de hieraan verbonden algemene voorwaarden dient ter kennis te worden gebracht aan de Jonge Balie Dendermonde per aangetekend schrijven dan wel per e-mail binnen de vijf dagen na ontvangst van de bestelbevestiging.

Retourbeleid

Een bestelling kosteloos annuleren is mogelijk binnen de 14 dagen via info@jongebaliedendermonde.be, tenzij het evenement eerder plaatsvindt of reeds kosten zijn gemaakt bij derden. Annuleren kan ten laatste 2 dagen voor aanvang van het evenement. Aangezien de Jonge Balie Dendermonde geen goederen verkoopt volstaat enkel een tijdige een annulering van uw bestelling. Er dienen geen goederen teruggestuurd te worden.

Terugbetalingswijze

Eventuele terugbetalingen worden enkel elektronisch verricht op eerste schriftelijke verzoek binnen de 14 dagen op de aangegeven rekening.  De Jonge Balie is nooit gehouden meer dan het initiële bedrag terug te storten.