Telefoonnummer: 052 25 99 69e-mail: info@jongebaliedendermonde.be

Over ons

“De conferenties bij de balies zijn vrije verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, die meestendeels reeds sedert de vorige eeuw bestaan, en die oorspronkelijk gegroeid zijn uit een verlangen pleitoefeningen te organiseren (daarom draagt b.v. de Conferentie bij de Vlaamse Balie te Brussel nog steeds de naam ‘Vlaams Pleitgenootschap’).” (J. Stevens, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, 2de editie, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, p. 159)

De Conferentie der Jonge Balie te Dendermonde (kortweg Jonge Balie Dendermonde) is een feitelijke vereniging die actief is binnen de Dendermondse Balie. Alle advocaten ingeschreven op het tableau van de Orde en alle advocaten-stagiairs ingeschreven op de lijst van stagiairs maken automatisch deel uit van de vereniging. De voornaamste taken van het bestuur van de Jonge Balie Dendermonde zijn:

  • het houden van lezingen, cursussen en pleitoefeningen (bv. het jaarlijks aanbieden van diverse avondcauserieën m.o.o. de verplichte permanente vorming);
  • het organiseren van activiteiten van meer algemeen culturele strekking;
  • het organiseren van informele samenkomsten en ontmoetingen;
  • opvang en bijkomende informatie en voorlichting ten behoeve van advocaten-stagiairs (bv. de jaarlijkse publicatie van een infobrochure met vademecum voor de stagiair);
  • het organiseren van de jaarlijkse openingszitting aan het begin van het gerechtelijk jaar;
  • het leggen van contacten en het organiseren van uitwisselingen met andere balies in het binnen- en buitenland.

Het bestuur van de Jonge Balie Dendermonde wordt jaarlijks verkozen door de balieleden. De voorzitter blijft twee jaar in functie en maakt samen met de vice- of pro-voorzitter automatisch deel uit van het bestuur. Hierdoor wordt een continuïteit in de werking gegarandeerd. Verder is er een secretaris, een penningmeester en zijn er binnen het bestuur verantwoordelijken voor de permanente vorming, de stagiairs, sport en ontspanning. De bestuursleden zijn onbeperkt herverkiesbaar. Er zijn geen leeftijds- of anciënniteitsbeperkingen.

Alle activiteiten georganiseerd door de Jonge Balie Dendermonde worden aangekondigd a.h.v. deze website, de infobrochure en afzonderlijke e-mails.